بیانیه رسالت دانشکده علوم پزشکی بهبهان

رسالت دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی بهبهان ارائه خدمت به جامعه ازطریق دستیابی به بهترین استاندارهای شناخته شده وپذیرفته شده درعرصه های آموزش، بهداشت ودرمان وارتقاء سلامتی وسعاتمندی مردم شهر بهبهان ازطریق ارائه اثربخش خدمات بهداشتی، انسانی وتقویت وترویج مستمر علوم پزشکی، بهداشت عمومی وخدمات درمانی است. این دانشکده علاقمند است به عنوان یک مرکز علمی در عرصه تحقیقات وارائه برنامه های درمانی، بهداشتی وآموزشی تمام وقت شناخته شود.

چشم انداز

دانشکده علوم پزشکی بهبهان برآن است که تاپایان سال 1400به دانشگاه علوم پزشکی ارتقا یابد ونقش بارزی در توسعه استان خوزستان بویژه در حوزه های آموزش، پژوهش وارائه خدمات سلامت ومراقبتهای بهداشتی، درمانی وارتقای سطح آن داشته باشد.