دفتر ریاست

معرفی ریاست و معاونین

مهندس کمال خوبانی

 
 
سمت:
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
 
 
 
 

مهندس جعفرکرم پور

 
 
سمت:
سرپرست محترم دفتر ریاست
 
 
 

دکتر علی صباغان

 
 
سمت:
معاون محترم آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
 
 
 
 

 دکتر محمدرضا خواجه پور

سمت:
معاون محترم درمان
 
 
 
 
 

مهندس مسعود مکفا

 
 
سمت:
سرپرست معاون محترم بهداشت
 
 
 
 

دکتر حسین فرجیان پور

 
 
سمت:
سرپرست محترم بیمارستان فریده بهبهانی
 
 
 
 

دکتر سیده زرین ابوالحسن زاده

 
 
سمت:
سرپرست محترم بیمارستان شهیدزاده