دفتر ریاست

معرفی ریاست و معاونین

دکتر محسن نیکرو

 
 
سمت:
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
 
 
 
 

مهندس جعفرکرم پور

 
 
سمت:
سرپرست محترم دفتر ریاست
 
 
 

دکتر علی ویسی

 
 
سمت:
معاون محترم آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
 
 
 
 

 دکتر محمد رضا ربیعی

سمت:
معاون محترم درمان
 
 
 
 
 

دکتر محسن شبرو

 
 
سمت:
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
 
 
 
 

دکتر حسین فرجیان پور

 
 
سمت:
سرپرست محترم بیمارستان شهیدزاده
 
 
 
 

دکتر محسن خراز توکل

 
 
سمت:
سرپرست محترم بیمارستان فریده بهبهانی