دفتر ریاست

معرفی رئیس دانشکده

نام ونام خانوادگی:دکتر رمضان احدی

                       مرتبه علمی:متخصص پزشکی هسته ای

                                سمت:
ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی