دفتر ریاست

معرفی رئیس دانشکده

نام ونام خانوادگی: غلامرضا بادفر

مرتبه علمی:
فوق تخصص کودکان
                                سمت:
سرپرست دانشکده علوم پزشکی