دفتر ریاست

معرفی رئیس دانشکده

نام ونام خانوادگی: آقای دکتر قدرت اله شاکری نژاد

                       مرتبه علمی:دانشیار آموزش سلامت

                                سمت:
سرپرست دانشکده علوم پزشکی